• #
  • #
  • #
  • #
  • #

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ได้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 มีผู้รับใบอนุญาต คือ นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์ และ นายณรงค์ศักดิ์ ผาสุข เป็นผู้อำนวยการ วิทยาลัยมีพื้นที่ ประมาณ 22 ไร่เศษ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับ ความเจริญก้าวหน้าและความเจริญของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์นาวี และการจัดการโลจิสติกส์

อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

วิดีโอ แนะนำ