หลักสูตรปีการศึกษา 2565
โลจิสติกส์ พาณิชย์นาวี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าและความเจริญของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยนาวี โลจิสติกส์ และเรือสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านพาณิชย์นาวี และอาชีวศึกษา แห่งเอเชีย มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพ มีวินัย มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ระดับสากล

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทย

หมายความรวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล ทั้ง การทำงานในท่าเรือ อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ การประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาชีพนักเดินเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบการเดินเรือทะเล เรือขนถ่ายและเรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรือเดินทะเล ประกอบด้วย เรือระหว่างประเทศ เรือขนส่งชายฝั่งและเรือเดินใกล้ฝั่ง) จัดระบบงานและควบคุมบังคับบัญชาคนประจำเรือและกิจการในเรือให้เกิดความปลอดภัย ดูแลตรวจตราและ เตรียมความพร้อมของเรือรวมทั้งดูแลการเก็บเอกสาร หนังสือสำคัญตามบทของกฎหมาย

พาณิชยนาวี เรียนไหนดี

คือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุม การเคลื่อนไหลทั้งไปและกลับและการจัดเก็บ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ที่กำหนด

rect" coords="350,711,590,952" href="amcol099.php" /> */