หลักสูตร ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบปกติ
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี
รอบปกติ(จันทร์-ศุกร์) 
หลักสูตรไปกลับ ผู้เรียนสามารถเลือกเช่าที่พักตามได้สะดวก

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุ 14 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้าง ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง  ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ลักษณะอาชีพ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามที่กำหนด สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเลือกประกอบ
อาชีพอิสระตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์สำหรับเลี้ยงชีพ และเจริญเติบโตในโลกของอาชีพได้อย่างมั่นคง

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 8,400 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 5,400 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 6,400 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 5,400 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 6,650 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 5,400 บาท

ติดต่อขอตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่งานรับสมัครนักเรียนใหม่