นักเรียนปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถตรวจสอบการ
เปิดเรียน   ประจำปีการศึกษา 1/2563 ได้ผ่านทางกลุ่มไลน์ครูที่ปรึกษาประจำชั้น