วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ได้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเมื่อ
วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ  2555 มีผู้รับใบอนุญาต คือ นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์
และ ดร. เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ

    วิทยาลัยมีพื้นที่ ประมาณ 22 ไร่เศษ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าและความเจริญของสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์นาวี และการจัดการโลจิสติกส์

วิสัยทัศน์ (Vision )
เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านโลจิสติกส์ พาณิชยนาวี และการเดินเรือ ในระดับนานาชาติ
มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพ มีวินัย มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ระดับสากล

ปรัชญาวิทยาลัย
มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้นำวิชาชีพ