เรานำเสนอเป็นรุ่นล่าสุดของเรือจำลองที่ผลิตโดย Transas ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ 240 สะพานภารกิจเต็มภารกิจ
และจำลองเครื่องยนต์และใช้ "Navi-Trainer Professional 5000" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การฝึกอบรมจำลอง
และการรับรองตามความต้องการของ อนุสัญญา IMO STCW 78/95 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553
สำหรับด้านเครื่องยนต์เราใช้ TechSim 5000 ซึ่งมีความสามารถเท่ากันในด้านวิศวกรรมและสามารถรวมระบบทั้งสองนี้ได้
นอกจากนี้เรามีเครื่องมือจำลองสำหรับการดำเนินการขนส่งสินค้าเหลว, ECDIS และ GMDSS
เราสามารถจัดเตรียมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดของ STCW ได้
 
 
 
   เราสามารถออก Certificate ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทันที 
เมื่ออบรมจบและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ
ตามเกณ์ที่กำหนด
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน
เสมือนกับการปฏิบัติงานจริง ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม Ship simulator
ทั้งด้าน Deck และด้านEngine ไว้สำหรับการฝึก ให้เกิดความพร้อมก่อน
การปฏิบัติงานจริงเช่น หลักสูตรBTM GMDSS Radar Simulator ERRM
เป็นต้
   เพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับคุณภาพและสร้างเชื่อมั่นในระบบการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพของเรา ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001-2008Lloyd’s RegisterInternational (Thailand) Ltd
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   เรามีบริการจัดอบรมนอกสถานที่ตามความต้องการ
ของลูกค้า เช่นออฟฟิต โรงแรม บนเรือ หรือสถานที่ต่าง ๆ
ที่ลูกค้าสะดวก
   การเรียนการอบรมที่สามารถ ดำเนินการควบคู่กับการทำงาน
หรือการเรียนได้โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องหยุดงาน
หรือหยุดเรียนมาอบรมที่โรงเรียนได้ และผู้อบรมยังสามารถ
เลือกเวลาเรียนหรืออบรมด้วยตนเองอีกด้วย
   เราได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับการรับรอง 
จากกรมเจ้าท่าไทยให้เป็นสถาบันที่สามารถเปิดการเรียน
การสอน ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม
การสอนความรู้ และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทำงานในเรือ
ตามอนุสัญญา STCW 2010 ได้
 
 
   ศูนย์ฝึกอบรมด้านพาณิชย์นาวีได้มีการเตรียมห้องพักรับรอง
ติดเครื่องปรับอากาศ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้า
รับการอบรมที่ไม่มีที่พัก หรือสะดวกในการเดิน
ทางไปกลับ ระหว่างอบรมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่า
   เรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม
ด้านพาณิชยนาวี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
จากทีมงานมีประสบการณ์ของเรา ซึงจะคอยแนะนำผู้เข้า
รับการอบรมถึงความเหมาะสมของการอบรมในแต่ละตำแหน่งงาน
   เพื่อสนันสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีงานทำอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการอบรมแล้วทางเราได้มีการติดต่อประสานงาน
กับบริษัทเจ้าของเรือในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ของแต่ละบริษัท ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบอยู่ตลอดเวลา