• จุดมุ่งหมาย

     เพื่อความเป็นหนึ่งในสถาบันสอนการเดินเรือระดับโลกที่จัดสรรและคัดสรร คุณภาพทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวีโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมในแขนงรายวิชาหรือกฎข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี รวมทั้งในส่วนอุตสาหกรรมด้าน offshore เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของคนประจำเรือ นักเดินเรือตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในธุรกิจพาณิชย์นาวี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นไป.

 
 
  • วิสัยทัศน์

     ต้องการเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกทางด้านพาณิชย์นาวี ทั้งในเรื่องของการให้การศึกษาทางด้านพาณิชย์นาวี การให้การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านพาณิชย์นาวี รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและให้การบริการกับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีทุกประเภท

 
 
  • บทบาทหน้าที่

   จัดสรรในเรื่องการให้การศึกษาและการอบรมบุคลากรทางด้านพาณิชย์นาวีที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกมาสู่นักเดินเรือไทย และนักเดินเรือต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของคนประจำเรือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ