Marlins Test คืออะไร
     แบบทดสอบ Marlins Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Maritime English) ออนไลน์ ที่สอบผ่านทางอินเตอรฺเน็ต
สำหรับใช้วัดระดับความเข้าใจและความสามารถในการฟัง อ่าน และใช้ประโยคต่าง ๆในภาษาอังกฤษ
ซึ่งเน้นหนักไปทางการวัดความรู้ด้านคำศัพท์และการสื่อสารที่เกี่ยวกับเรือรวมถึงการเดินเรือ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
 
 
          Marlins Test Certificate จะถูกใช้เป็นตัวประเมินในการสมัครงาน ที่สามารถจะนำพาคุณออกไปพบกับความสำเร็จ
รวมไปถึงผู้คนและวัฒนธรรมใหม่ ๆ อีกทั้งการสอบ Marlins Testจะช่วยให้คุณได้วัดความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาจุดอ่อนของคุณ
ให้มีประสิทธิภาพที่มีผลต่อการทำงานของคุณมากขึ้น

        
Marlins Test ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ที่ทำงานบนเรือ โดยอ้างอิงจาก ISM Code และ STCW Convention
ที่มีผลมากในการทำงานจริง ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคนเรือไทย
เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านภาษาไว้คอยให้คำปรึกษารวมทั้งแนะนำเทคนิคในการทำแบบทดสอบ